.:: Menu               

.:: FAQ

Soalan lazim dalam kesetiusahaan syarikat

  Print this page

1.

Bolehkah syarikat menghantar borang 48A (Akuan Berkanun) sebelum menghantar borang pelantikan pengarah tersebut melalui borang 49? Apa yang terjadi sekiranya borang 49 tidak diserahsimpan di SSM?

Boleh, sekiranya borang 49 tidak diserahsimpan di SSM maka ini di anggap sebagai tiada pelantikan pengarah telah berlaku.

2.

Bolehkah seseorang pengarah rakyat Asing membuat Akuan Berkanun (sebelum dilantik ke jawatan tersebut) di luar negara?

Boleh, tetapi perlu dibuat di bawah Akta yang berkuat kuasa di Negara yang berkaitan dan perlu diakui oleh “Notary Public” di tempat berkenaan.

3.

Sekiranya terdapat pertukaran nama bangunan atau jalan bagi sesuatu alamat berdaftar syarikat, perlukah dimajukan Borang 44 bagi perubahan tersebut?

Borang 44 tidak perlu dimajukan kerana ianya tidak melibatkan pertukaran alamat berdaftar syarikat. Yang bertukar adalah nama bangunan atau jalan sahaja. Oleh itu tuan dinasihatkan untuk memaklumkan kepada SSM secara surat supaya pengemaskinian yang sewajarnya dapat dibuat.

4.

Saya dimaklumkan bahawa bilangan objek klausa syarikat telah dihadkan kepada tiga. Adakah perkara ini benar?

Perkara ini terpakai bagi syarikat-syarikat yang diperbadankan pada atau selepas 12 Mei 2000 (mengikut surat arahan Pendaftar Syarikat bertarikh 12 Mei 2000).

5.

Perlukah syarikat/perniagaan mempamerkan papan tanda nama dan nombor pendaftaran?

  • Tiap-tiap syarikat perlu mempamerkan nama syarikat di luar tiap-tiap pejabat atau tempat di mana perniagaan dijalankan. Bagi pejabat pendaftar pula, mestilah mempamerkan perkataan 'Pejabat Yang Didaftarkan' di luar pejabat berdaftar menurut kehendak Seksyen 121(3) Akta Syarikat 1965.

  • Semua perniagaan yang berdaftar hendaklah mempamerkan papan tanda nama perniagaan dan nombor pendaftaran di luar setiap tempat perniagaan menurut kehendak Kaedah 13A(1) Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.

6.

Perlukah sijil perakuan pendaftaran perniagaan dipamerkan?

Sijil perakuan pendaftaran perniagaan perlu dipamerkan di tempat yang mudah dilihat di pejabat perniagaan utama dan setiap cawangan perniagaan menurut kehendak seksyen 11A Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.

[Top][Previous]

 

_______________________________________________________________________________________________

Email: koyaail15@gmail.com

© 2007-2011 TubuhSyarikat.Com, Hak Cipta Terpelihara. Designed & Developed by koyaail15[@]gmail.com